עריכת דוחות כספיים

החל מהדוחות השנתיים לשנת 2009, בהתאם להבהרה שפרסמה הרשות לניירות ערך בדבר "אי תלות רואה החשבון המבקר: סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר", חל איסור על רואה החשבון המבקר לערוך דוחות כספיים מבוקרים ו/או סקורים הערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך, קרי חברות ציבוריות ובנותיהן.

הבהרה זו הגדילה הנטל על אנשי הכספים (מנהלי הכספים ו/או החשבים) בחברות השונות אשר במקרים רבים עד אותו מועד הסתייעו ברואי החשבון המבקרים לצרכי הכנה ועריכת הדוחות הכספיים. סיוע הן בהיבט היקף העבודה והן מבחינת הידע והמקצועיות לצרכי הכנתם ועריכתם בהתאם לחוק ותקנות ניירות ערך ובהתאם לכללי החשבונאות הרלבנטיים IFRS או US-GAAP.

המשרד מעסיק עובדים בעלי הכשרה מספקת ונסיון רב ועדכני בכל הקשור בהכנת ועריכת דוחות כספיים הן לחברות ציבוריות והן לחברות פרטיות הרוצות להתנהל כדוגמתן בין אם לצרכי הכנת תשקיף ובין אם לצרכיהם השונים.

משרדנו מספק שרותי הכנה ועריכה כאמור לעיל לחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובארה"ב.

עבודה זו נעשית בצמידות ובשיתוף פעולה מלא לרואה החשבון המבקר, אשר בדרך כלל הינו אחד ממשרדי ה-Big Four, כאשר כל סוגיה חשבונאית ו/או מקצועית אחרת נדונה מול צוות הביקורת והמחלקה המקצועית של רואה החשבון המבקר.